Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vejforeningen Elverdalsvej Øst.

§ 2 Formål

Formålet med foreningen er:

  • At koordinere medlemmernes interesser bedst muligt.
  • At medvirke til at udvikle samt opretholde et godt naboskab.
  • At virke som medlemmernes talerør over for beslutningstagere, myndigheder, lokale råd m.fl.
  • At samle beboerne til fællesarrangementer.

§ 3 Medlemmer

Alle husstande på Elverdalsvej fra nr. 1 til nr. 90. kan være medlemmer. Andre husstande i det umiddelbare naboskab, som har et naturligt interessefællesskab med Elverdalsvej Øst, kan optages mod godkendelse af bestyrelsen. Der betales ét medlemskontingent pr. husstand. Der kan kun være ét medlem pr. husstand. Medlemmer registreres med vejnavn og nummer. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Stemmeret forudsætter, at kontingentet er betalt. Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En stemmeberettiget kan højest repræsentere 3 fuldmagter.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og generalforsamlingen afholdes hvert år i april. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 21 dage før mødet ved udsendelse af dagsorden, som skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

§ 5 Forretningsorden

Stk. 1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 2

Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3

Der foretages skriftlig afstemning, hvis ønsket fremføres på mødet.

Stk. 4

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt til bestyrelsen. Et forslag kan fremægges, når mindst én fra forsamlingen kan stå ved/bag forslaget på generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke på generalforsamlingen hverken til beslutning eller til orientering.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

§ 7 Forslag

Sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før mødet. Bestyrelsen distribuerer dagsorden til medlemmerne inklusive fremsendte forslag senest 5 dage før mødet.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen – dog vælges 2 bestyrelsesmedlemmer kun for ét år i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende poster:

  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær

Formand og sekretær vælges i ulige år, mens kassereren vælges i lige år.

Stk. 2

Der vælges én suppleant til bestyrelsen, som vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst et af bestyrelsens andre medlemmer. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

§ 9 Kontingent

Kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og forfalder inden ordinær generalforsamling. Kontingentet er indtil videre fastsat til kr. 100. Generalforsamlingen kan beslutte at opkræve ekstraordinært kontingent. Ekstraordinært kontingent forfalder til betaling senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§ 10 Foreningens midler

Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut. Bestyrelsen disponerer over disse midler indenfor de rammer, der vedtages på generalforsamlingen.

§ 11 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning

Vejforeningen Elverdalsvej Øst kan kun opløses ved ekstra ordinær generalforsamling med det ene punkt at opløse vejforeningen. Opløsningen sker med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Den ekstra ordinære generalforsamling træffer beslutning om formuens anvendelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s